ALGEMENE LEVERINGS EN VERKOOPVOORWAARDEN

Muller Ontwerp Studio    (lalifre.nl)

(Gedeponeerd bij KvK te Hoorn onder nr.: 3113)

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
en op alle overeenkomsten en afspraken van koop/verkoop
door Muller Ontwerp Studio, hierna te noemen "MOS".

1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als
  acceptatie van deze algemene voorwaarden van "MOS".
1.3 Bijzondere afwijkende bepalingen zijn slechts bindend
  indien deze schriftelijk met "MOS" zijn overeengekomen.
Artikel 2 Aanbiedingen.
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend,
  tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 3 Aangeboden gegevens.
3.1 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen,
  maten, kleur enz., als ook gegevens in drukwerken,
  tekeningen, afbeeldingen e.d. door "MOS" bij aanbieding
  verstrekt, zijn voor "MOS" niet bindend en worden ter
  goeder trouw gegeven.
Artikel 4 Leveringstermijnen.
4.1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De
  leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat
  er geen beletselen zijn voor de door "MOS" te leveren
  goederen of te verlenen diensten.
4.2 Overschrijding van de leveringstermijnen kan nimmer
  aanspraak geven op schadevergoeding door "MOS" of
  ontbinding der overeenkomst.
4.3 Wanneer de bij "MOS" bestelde goederen na het verstrijken
  van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn
  afgenomen, staan die goederen voor rekening en risiko van
  de opdrachtgever bij "MOS" opgeslagen.
Artikel 5 Transportrisico.
5.1 Alle goederen en materialen, ook bij overeengekomen
  franco leveringen, zijn vanaf het moment van
  afzending naar "MOS", verblijf bij "MOS" en retour vanaf "MOS"
  voor risiko, zoals diefstal, waterschade, brand,
  verduistering en transportschade, voor rekening van de
  opdrachtgever. Bij aankomst van de goederen dient de
  opdrachtgever zich terstond te overtuigen van de staat
  waarin de goederen zich bevinden.
5.2 Indien blijkt dat schade aan goederen of materialen is
  toegebracht, dient de opdrachtgever alle maatregelen te
  treffen ter verkrijging van de schadevergoeding.
5.3 Ontvangen goederen dienen binnen 24 uur
  op eventuele fouten gecontroleerd te worden en dienen
  binnen deze 24 uur aan "MOS" gemeld te worden.
Artikel 6 Afspraken.
6.1 Afspraken of overeenkomsten met "MOS" zijn alleen
  bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en
  schriftelijk zijn bevestigd door "MOS".
Artikel 7 Aansprakelijkheid.
7.1 "MOS" is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en
  interesten die mochten ontstaan als direkt of indirekt
  gevolg van:
  a. Overmacht, dit te beoordelen door "MOS" zelf.
  b. Schade aan computerapparatuur, software en/of machines
   ten gevolge van softwaregebruik en/of softwareoverdracht.
  c. Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, dan andere
   personen die door of vanwege de opdrachtgever te werk
   zijn gesteld.
  d. Foutieve gegevens in de opdrachten welke door de
   opdrachtgever zijn aangeleverd.
Artikel 8 Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en
reproduktierecht.

8.1 Door het geven van een opdracht tot verveelvuldiging
  verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op de
  auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden
  wordt gemaakt en dat de opdrachtgever "MOS" vrijwaard in
  en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiŽle als
  andere uit de vervaardiging of bewerking voortvloeiend.
8.2 Bij het aannemen van een opdracht handelt "MOS" ter
  goeder trouw en neemt aan dat de opdrachtgever alle zaken
  met betrekking tot het intelectueel eigendom heeft
  geregeld en eventuele tekortkomingen hierop voor rekening
  van de opdrachtgever zijn.
Artikel 9 Eigendomsrecht.
9.1 "MOS" verklaart dat uitgevoerde opdrachten van de
  opdrachtgever aan de opdrachtgever toebehoren en zodanig
  niet verkocht mogen worden aan andere opdrachtgevers.
Artikel 10 Prijzen.
10.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van
  de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
  Prijslijsten en reklamematerialen zijn aan wijzigingen
  onderhevig en binden "MOS" niet.
10.2 Alle genoemde bedragen, afmetingen en benamingen zijn
  onder voorbehoud en kunnen fouten bevatten en binden
  "MOS" niet tot levering of vergoeding.
Artikel 11 Betaling.
11.1 Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeen-
  gekomen, te geschieden: direct kontant, per franko of
  binnen het op de faktuur vermelde aantal dagen.
Artikel 12 Toepasselijk recht.
12.1 Op alle door "MOS" gesloten overeenkomsten en/of
  verrichtte handelingen is uitsluitend het Nederlands
  recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of
  handelingen worden geacht in Nederland te zijn
  afgesloten, respektievelijk verricht.
Artikel 13 Geschillen.
13.1 Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen partijen
  gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele
  invordering van het verschuldigde, zullen voor de
  Burgelijke Rechter van de vestigingsplaats van "MOS",
  indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor
  zover deze daartoe wettelijk bevoegd.
  ---------------------